Wednesday, April 30, 2014

En la florbedo

En la florbedo kreskas drakocefalo.
"Kiel bele!" diras knabineto.

En la infero kreskas drakoĉifalo.
"Blasfeme!" diras volapukisto.